Tidsplan

Projektet er delt op i 3 hovedfaser.

Det samlede projekt vil tage flere år, og lige nu (november 2023) kan der kun sættes planlagte og usikre tider på den første fase


 1. Igangsætning og forundersøgelse (i gang, forventes slut april 2024)
 2. Detaljerprojektering (2024-25)
 3. Anlæg (2025-26)


I forbindelse med sagsfremstillingen til Klima Natur og Genbrugsudvalget i august 2022 , lavede forvaltningen et udkast til tidslinje for den første fase. Se neden for.

Men tidslinjen skal tages med et stort forbehold, for allerede nu (dec. 2022) er tidsfristen for indsendelse af høringsvar udskudt.


I informationsbrev til alle grundejere den 31. marts 2023 oplyste kommunen at beslutningen om nye vedtægter mv er udskudt fra december 2022 til juli eller august 2023. Dette blev herefter blive sendt til offentlig høring.

Høringen og den politiske behandling herefter resulterede i, at Middelfrt Kommune i december 2023 besluttede, at der skal oprettes et vandlaug til at arbejde videre med tingene. Se mere her ....>>>>

 

I følgeskrivelsen til ovenstående tidslinje skriver forvaltningens sagshandler Nicol Paulne Slingerland:


Kommunen beslutter at igangsætte processen til oprettelse af klimalag efter vandløbsloven, dette indebære at:
• At fastsætte interesseafgrænsningen
• At fastlægge principper til bidragsfordeling
• At kommunen udfærdiger en vedtægt for lagets interessenter
Vandløbsloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe beslutningen for at oprette et offentligt pumpelag, hvor kommunen kan garantere for lån til et anlæg.
Kommunen udarbejder vedtægter, fastsætter området og forslag til udgiftsfordeling.
Kommunen skal søge at opnå forlig om udgiftsfordelingen. Hvis ikke der kan opnås et forlig, kan udgiftsfordeling indbringes for taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan bestemme den endelige udgiftsfordeling og at omkostningerne panthæftes. Når det økonomiske spørgsmål er afklaret, og vedtægterne er udfærdiget kan kommunen godkende oprettelse af et pumpelag og stå i forskud til en forundersøgelse


10-2-2023

Partshøringen gav en del indvendinger mod forslaget til fordeling af udgifter. Så kommunen valgte at lave et nyt forslag og sende det til fornyet partshøring. Se her ....>>>>

Dette betyder også at tidslinjen på ovenstående figur er forsinket 6-8 måneder.1.  Opstart og forundersøgelse

1. Tilbagemelding på Pixiebogen (afsluttet)

2. Ansøgning til Middelfart Kommune om forskud til forundersøgelser (afsluttet)

3. Behandling i Middelfart kommune. (afsluttet)

4. Partshøring af forslag til vandlaug inkl. bidragsfordeling, områdeafgrænsning og vedtægter samt forslag til igangsætning af forundersøgelse. (afsluttet)

5. KNG (Udvalget for Klima, Natur, Genbrug) beslutter med hvilke principper der skal arbejdes med i den videre proces til et klimalag/vandlaug. (afsluttet)

5.1 Nyt forslag til udgiftsfordeling sendt til ny partshøring (afsluttet)

6. Kommunen udarbejder revideret forslag til bidragsfordeling, områdeafgrænsning og vedtægter(afsluttet)

7. Offentlig høring af forslaget, bliver sendt rundt i Vejlby Fed. (afsluttet)

8. Kommunen beslutter om forslaget om oprettelse af et klimalag skal vedtages, eller forkastes. Afgørelsen med klagevejledning bliver sendt rundt i Vejlby Fed

(forventes december 2023)

Hvis forslaget vedtages: indkalder kommunen til en stiftede generalforsamling. Ellers stopper processen.

9. Stiftende generalforsamling for Klimalag/vandlauget. (Forventes vinteren 2023-24)

10. Forundersøgelsen igangsættes (forventes forår 2024).

11. Efter afslutning af forundersøgelsen: Kommunen indkalder til borgermøde til præsentation og drøftelse af forundersøgelsernes resultater (forventes efterår 2024)

  Arbejdet vedrørende forundersøgelsen er hermed afsluttet.


  2. Detaljeprojektering

  Ny proces vedr. detaljeprojekt starter

  1. Vejlby Fed beslutter på en generalforsamling i Vandlauget hvilket forslag der skal arbejdes videre med.
  2. Vandlauget/arbejdsgruppe udarbejder en ansøgning om detaljeprojekt og forskud hertil.
  3. Kommunen behandler ansøgning. Processen afhængig af om projektet kan inkluderes ved vedtægtsændring i den ”eksisterende” klimalag/vandlaug  eller om der er behov for helt nye vedtægter. I så fald gentages pkt 4-10 af forundersøgelsen.
  4. Kommunen beslutter om ansøgningen imødekommes (vedtages)
  5. Detaljeprojekt igangsættes.(ved vedtagelse, ellers stopper processen)
  6. Præsentation af detaljeprojekt

  Arbejdet vedrørende detaljeprojekt afsluttes


  3. Anlæg

  Ny proces vedr. anlæg starter

  1. Vejlby Fed/vandlaug ansøger om at bygge anlæg
  2. Kommunen/ + evt andre myndigheder behandler ansøgningen (og hvis anlæg kan inkluderes i den ”eksisterende” klimalag/vandlaug, ved simple vedtægtsændring ellers gentages (pnk4-10, af forundersøgelsen))
  3. Byggetilladelse (hvis dette kan opnås, ellers stopper processen)
  4. Anlægsfase
  5. Drift og vedligeholdelse af anlæg …..


  Ajourført 13-11-2023