Vandlauget er endnu ikke stiftet.

Men det bliver det sandsynligvis i løbet af 2024.

Det kan du læse mere om på denne hjemmeside.


Baggrund


Med de ændringer der kommer i klimaet inden for det kommende år vil der i området omkring Vejlby Fed være stigninger i grundvandet, øget nedbør samt havvandsstigninger. Læs mere om dette her ....>>>>

Området har allerede nu en udfordring med dette, og der kan komme yderligere udfordringer med grundvandsstigninger hvis/når Aulby Møllemade inddæmmes. Lige nu er det ikke aktuelt at tale om havvandsstigninger, men dette kan komme på tale inden for en årrække. Og allerede i forbindelse med en storm 30 okt. 2017, blev der udlagt watertubes på toppen af det nuværende dige, og hvis vandet var nået de varslede 1,80 ville det være løbet ind via Vegavej. Og i efteråret 2023 slap vi fri af stormflod som oversvømmede mange kystbyer. Se mere her....>>>>


Middelfart Kommune har løbende gjort beboerne bekendt med disse udfordringer, og sammen er der taget initiativ til at undersøge tingene nærmere.

i oktober 2020 i blev alle matrikelejere inviteret til at deltage i arbejdet, og 28 beboere ligeligt fordelt fra området meldte sig. Denne gruppe - vi kalder det "den store gruppe" - fungerer som styregruppe for opgaven.

Den store arbedsgruppe holdt sit første møde i juni 2021, hvor den nedsatte en "lille arbejsgruppe", som skulle arbejde videre med at forebygge udfordringerne.


Du kan læse mere udførligt om opstart og forløb af arbejdet med klimasikring af vores område her ....>>>>.


Hvad er tidsplanen?

I november 2021 udgav den lille arbejdsgruppe en "pixiebog" (se her ....>>>>).

I Pixibogen var der beskrevet en plan for det videre forløb. Denne plan har været ændret nogle gange og grovplanen ser nu således ud (november 2023): 

  1. Igangsætning og forundersøgelse (i gang)
  2. Detaljeprojektering (2024-25)
  3. Anlæg (2025-26)

Men denne tidsplan er meget forsinket. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling d. 22. april 2024. Herefter kan forundersøgelsen gå i gang.

Afhængig af forundersøgelsens resultat, kan anlægsfasen dels op i flere faser med hver deres tidsplan.

Kommunen har i sit informationsbrev den 7. juli 2022 til alle grundejere forklaret hvordan forløbet af igangsætning og forundersøgelse vil være. Klik her ....>>>>


På siden Tidsplan kan I se en mere detaljeret køreplan. Klik her ....>>>>


Hvordan skal problemerne løses? - og hvornår?

Det korte svar på dette spørgsmål er: det ved vi reelt først, når forundersøgelsen er slut.

Der bliver ikke på forhånd lagt begrænsninger i arbejdsopgaven for rådgiverne, og man kan forestille sig næsten alt inden for

  • de tildækkede grøfter og ødelagte dræn genetableres
  • der laves nye grøfter og nye dræn
  • der suppleres med pumper
  • det eksisterende dige repareres
  • det suppleres med dige(r)
  • mv??

Hvem skal betale?

Grundejerne skal selv betale.

Der er visse muligheder for at få EU-tilskud til stormflodssikring (dige), men regnvandproblemer og grundvandproblemer skal grundejerne selv betale for at få løst.

I Varbjerg, hvor de er et par år længere fremme end os, har kommunen lagt ud for Varbjergs anlæg, og beboerne afbetaler lånet via grundskatten over mange år.

Vi tror, at vi kan få en tilsvarende aftale.


Skal alle betale det samme?

Til forundersøgelsen kommer alle til at betale det samme. Budgettet lyder på 250.000,- delt mellem godt 400 grundejere.

Fordeling af udgifterne til gennemførelsen af selve projekterne er derimod ikke afklaret, men det vil være naturligt at finde en fordeling hvor anlæggets nytteværdi for hver enkelt beboer indgår.  I Varbjerg deler man for eksempel de samlede udgifter i 2 puljer: godt 1/3 fordeles ligeligt mellem grundejerne og resten fordels efter hvor store værdier der er på spil for den enkelte grundejer, forstået således, at de huse der ligger lavet og dermed har størst risiko for vandindtrængning, skal betale mere, end dem som ligge højt.

Du kan læse mere om dette i den lille arbejdsgruppes beretning vedrørende arbejdet i 2022 her....>>>> 


Kontakt

Den lille arbejdsgruppe:

Preben Lærche, Vegavej 5, tlf. 21 40 34 75

Eigil Kristensen, Vegavej 2E, tlf. 30 35 36 79

Morten Hansen, Polluxvej 4, tlf. 29 11 14 77

Finn Hove, Siriusvej 40, tlf. 30 86 30 46 (webmaster)

Bjarne Knudsen, Altairvej 22, tlf. 23 23 03 53

Kontaktmail: vejlby-fed-vandlaug@outlook.dk
Nyheder

10-2-2024

I 2023 oplevede landet både mange 100 års hændelser, 50 års hændelser og 20 års hændelser. Der har været 6 20 års hændelser det seneste år. Og der kommer flere. Det skriver Tjekdet om her ....>>>>


11-12-2023

Kommunen har nu besluttet, at der skal oprettes et vandlaug. Klik her ....>>>>


29-11-2023

Mail fra kommunen. Overordnet overblik over baggrund og forløb. Klik her ....>>>>


28-9-2023

Den lille arbejdsgruppes høringssvar. Klik her ....>>>>


10-9-2023

Udsendelse af vedtægtsforslag mv til offentlig høring d. 6. sept. 2023. Klik her ....>>>>.

- o O o -

23-8-2023

Uddrag af referat fra KNG-udvalgets møde d. 9. august 2023. Klik her ....>>>>

- o O o -

21-6-2023

Den store arbejdsgruppe modtog svarene på partshøring nr. 2. Klik her ....>>>>>

- o O o -

14-4-2023

Den 31. marts modtog alle beboere et informationsbrev om status og ny tidsplan. Klik her .....>>>>>

- o O o -

10-2-2023

Partshøringens tilbagemeldinger kan ses på kommunens hjemmeside. Klik her ....>>>>

Her er det afsnit, som handler om Vejlby Fed. Klik her .....>>>>>

Digital post fra Middelfart kommune: Det oprindelige forslag om udgiftfordeling blev af mange oplevet som uretfærdigt. Kommunen har lavet et nyt forslag, som sendes i ny partshøring. Klik her ....>>>>

- o O o -

24-1-2023

Middelfart kommune bad arbejdsgruppen om en samlet kommentar til svarene fra partshøringen. Se kommentarne her ....>>>>

- o O o -

6-1-2023

Beretning vedr 2022 fra den lille arbejdsgruppe. Se her ....>>>>

- o O o -

14-9-2022.

Digital post fra Middelfart kommune: igangsættelse af partshøring om oprettelse af Vejlby Fed Klimalaug. Se her....>>>>

- o O o -

7-7-2022

Alle grundejere modtog informationbrev fra Middelfart kommune om status og det videre forløb

- o O o -

6-5-2022

Møde i den lille arbejdsgruppe for færdiggørelse af ansøgning og udkast til vedtægter. 

- o O o -

25-2-2022

Møde i styregruppen - den store arbejdsgruppe - 25.februar 2022. Det blev besluttet at ansøge kommunen om at bistå med at gennemføre forundersøgelsen.

- o O o -

 -11 -2021

Udsendt "Pixiebog" med info om udfordringerne og spørgeskema om interessen for at bede et rådgivende ingeniørfirma lave en forundersøgelse, der skal afklare hvilke foranstaltninger der skal gennemføres for at sikre området mod problemer med overfladevand og havvand, og hvad dette vi koste.

Af de 423 lodsejere har de 306 svaret tilbage. 274 har sagt ja til vi skal gennemføre denne forundersøgelse og 32 har sagt nej. 

- o O o -

4-6-2021

Styregruppen mødtes første gang den 4. juni 2021. Her blev det blev besluttet at arbejde videre med problematikken, og der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med tingene. Blandt andet skulle det undersøges hvor mange beboere, der reelt er berørt af problematikken og derfor vil være med til at betale for at få problemerne undersøgt.


Ajourført 7-3-2024