Vejlby Fed Vandlag blev stiftet den 22. april 2024


Vandlagets opgaver

Ifølge vores vedtægter § 2 er skal laget arbejde for at etablere og vedligeholde et anlæg som beskytter at området mod permanent forhøjet grundvandsstand, overfladevand og indtrængende havvand på medlemmernes ejendomme og tilkørselsveje efter lovgivningens regler herom.

Dette betyder i praksis:

1.  Bestyrelsen skal være sparringspartner for kommunen vedrørende forundersøgelsen (forundersøgelsen gennemføres af kommunen)

2. Generalforsamlingen skal tage stilling til, hvilke af forundersøgelsens forslag der skal gennemføres hvornår. Dette skal godkendes af kommunen

3. Bestyrelsen skal ansøge kommunen om et lån til gennemførelse af detailprojektering og anlæg

4. Bestyrelsen skal forestå etablering anlægget

5. Bestyrelsen skal være ansvarlig for driften og vedligehold af anlægget


Læse mere om dette i siden Projektplan....>>>>


Baggrund

Med de ændringer der kommer i klimaet inden for det kommende år vil der i området omkring Vejlby Fed være stigninger i grundvandet, øget nedbør samt havvandsstigninger. Læs mere om dette i en rapport fra 2018 her ....>>>>

Området har allerede nu en udfordring med dette, og der kan komme yderligere udfordringer med grundvandsstigninger hvis/når Aulby Møllemade inddæmmes og med havvandsstigningerne. Hertil kommer risikoen for stormflod. I forbindelse med en storm 30 okt. 2017, blev der udlagt watertubes på toppen af det nuværende dige, og hvis vandet var nået de varslede 1,80 ville det være løbet ind via Vegavej. I efteråret 2023 ødelagde stormflod mange sommerhusområder i Danmark og trængte ind i mange kystbyer, hvilket vi heldigvis slap vi fri for på Vejlby Fed. På www.klimatilpasning.dk kan man  læse mere om risici ved forhøjet grundvand, forskellige regnmængder og forhøjet havvandstand mv.. 


Du kan læse mere udførligt om opstart og forløbet af forarbejdet med klimasikring af vores område her ....>>>>.


Hvad er tidsplanen?

I november 2021 udgav den lille arbejdsgruppe en "pixiebog" (se her ....>>>>).

I Pixibogen var der beskrevet en plan for det videre forløb. Denne plan har været ændret nogle gange og grovplanen ser nu således ud (april 2024): 

  1. Igangsætning og forundersøgelse (- 2024)
  2. Borgermøde for præsentation af forundersøgelsen ( sidst i 2024)
  3. Detaljeprojektering (2025-26)
  4. Anlæg (2026-27)


Kommunen har i sit informationsbrev den 7. juli 2022 til alle grundejere forklaret hvordan forløbet af igangsætning og forundersøgelse vil være. Klik her ....>>>>


På siden Projektplan kan I se en mere detaljeret køreplan. Klik her ....>>>>


Hvordan skal problemerne løses? - og hvornår?

Det korte svar på dette spørgsmål er: det ved vi reelt først, når forundersøgelsen er slut.

Der bliver ikke på forhånd lagt begrænsninger i arbejdsopgaven for rådgiverne, og man kan forestille sig næsten alt inden for

  • de tildækkede grøfter og ødelagte dræn genetableres
  • der laves nye grøfter og nye dræn
  • der suppleres med pumper
  • det eksisterende dige repareres
  • det suppleres med dige(r)
  • mv??

Hvem skal betale?

Grundejerne skal selv betale, og skal alle betale det samme?

Til forundersøgelsen kommer alle til at betale det samme. Middelfart kommune står for forundersøgelsen og kommunen har budgetteret at forundersøgelsen vil koste  250.000,-. (se her....>>>). Men pt. (maj 2024) forventer bestyrelsen at 375.000 er mere realistisk. Kommunen lægger beløbet ud og vil efterfølgende opkræve beløbet hos de godt 400 grundejere sammen med den årlige opkrævning af de kommunale ejendomsbidrag.

Fordeling af udgifterne til gennemførelsen af selve projekterne er derimod ikke afklaret. Det bliver op til en kommende generalforsamling at godkende det forslag vi sender til kommunen.

Den overordnede retningslinje for fastlæggelse af fordeling af udgifterne står i vandløbsloven.  Og vandløbsloven §24 og §41 siger at udgifterne skal afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne og at udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom.

Men hvad er "nytte"? Middelfart Kommune forklarede det således i deres skrivelse til os i december 2023:

"Ud fra tidligere højesteretsdomme, klagenævnsafgørelser mm. kan nyttebegrebet forstås meget bredt da der kan være forskellige nytteværdier, som ikke kun forholder sig til den direkte nytte, i form af f.eks. materiel nytteværdi (et eksempel kunne være udgiften til reparationer, efter en hændelse). Der er også indirekte nytte i form af immateriel nytte, (f.eks. ejendomsværdisikring). Det betyder, at selv om man ikke direkte har oplevet oversvømmelser på en ens grund, vil man kunne opnå nytte fordi f.eks. områdets omdømme bliver sikret."
Nyheder

6-5-2024

Referat fra stiftende generalforsamling 22-4-2024. Klik her ....>>>>


6-5-2024.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 31-5-2024. Klik her....>>>>


4-5-2024

Resume fra bestyrelsesmøde 3-5-2024. Klik her....>>>>


23-5-2024

Resume fra bestyrelsesmødet 17-5-2024. Klik her....>>>>


Ajourført 23-5-2024