Projektplan

Projektet er delt op i 3 hovedfaser.

Det samlede projekt vil tage flere år, og lige nu (maj 2024) kan der kun sættes planlagte og usikre tider på den første fase


 1. Igangsætning og forundersøgelse (- foråret 2025)
 2. Borgermøde for præsentation af forundersøgelsen ( foråret 2025)
 3. Detaljeprojektering (2025-26)
 4. Anlæg (2026-30)


Når anlægget er etableret overgår det til drift, hvilket også er vandlagets ansvar

 

I en skrivelse til KNG udvalget (Klima -Natur - Genbrug) i december 2023 skrev forvaltningens sagshandler Nicol Pauline Slingerland:


Kommunen beslutter at igangsætte processen til oprettelse af klimalag efter vandløbsloven, dette indebære at:
• At fastsætte interesseafgrænsningen
• At fastlægge principper til bidragsfordeling
• At kommunen udfærdiger en vedtægt for lagets interessenter
Vandløbsloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at træffe beslutningen for at oprette et offentligt pumpelag, hvor kommunen kan garantere for lån til et anlæg.
Kommunen udarbejder vedtægter, fastsætter området og forslag til udgiftsfordeling.
Kommunen skal søge at opnå forlig om udgiftsfordelingen. Hvis ikke der kan opnås et forlig, kan udgiftsfordeling indbringes for taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan bestemme den endelige udgiftsfordeling og at omkostningerne panthæftes. Når det økonomiske spørgsmål er afklaret, og vedtægterne er udfærdiget kan kommunen godkende oprettelse af et pumpelag og stå i forskud til en forundersøgelse1.  Opstart og forundersøgelse

 1. Tilbagemelding på Pixiebogen (afsluttet)
 2. Ansøgning til Middelfart Kommune om forskud til forundersøgelser (afsluttet)
 3. Behandling i Middelfart kommune. (afsluttet)
 4. Partshøring af forslag til vandlaug inkl. bidragsfordeling, områdeafgrænsning og vedtægter samt forslag til igangsætning af forundersøgelse. (afsluttet)
 5. KNG (Udvalget for Klima, Natur, Genbrug) beslutter med hvilke principper der skal arbejdes med i den videre proces til et klimalag/vandlaug. (afsluttet)
 6. Nyt forslag til udgiftsfordeling sendt til ny partshøring (afsluttet)
 7. Kommunen udarbejder revideret forslag til bidragsfordeling, områdeafgrænsning og vedtægter(afsluttet)
 8. Offentlig høring af forslaget, bliver sendt rundt i Vejlby Fed. (afsluttet)
 9. Kommunen beslutter om forslaget om oprettelse af et klimalag skal vedtages, eller forkastes. Afgørelsen med klagevejledning bliver sendt rundt i Vejlby Fed (afsluttet december 2023)
 10. Hvis forslaget vedtages indkalder kommunen til en stiftede generalforsamling. Ellers stopper processen.
 11. Stiftende generalforsamling for klimalaget/vandlaget. (afsluttet d. 22. april 2024)
 12. Forundersøgelsen igangsættes (forventes efteråret 2024).
 13. Efter afslutning af forundersøgelsen: Kommunen indkalder til borgermøde til præsentation og drøftelse af forundersøgelsernes resultater (forventes foråret 2025)

Arbejdet vedrørende forundersøgelsen er hermed afsluttet.


2. Detaljeprojektering

Ny proces vedr. detaljeprojekt starter

 1. Vejlby Fed beslutter på en generalforsamling i Vandlaget hvilket forslag der skal arbejdes videre med.
 2. Vandlagets bestyrelse udarbejder en ansøgning om detaljeprojekt og forskud hertil.
 3. Kommunen behandler ansøgning. Processen afhænger af om projektet kan inkluderes ved vedtægtsændring i den ”eksisterende” klimalag/vandlaug  eller om der er behov for helt nye vedtægter. I så fald gentages pkt. 4-10 af forundersøgelsen.
 4. Kommunen beslutter om ansøgningen kan godkendes
 5. Detaljeprojekt igangsættes.(ved vedtagelse, ellers stopper processen)
 6. Præsentation af detaljeprojekt
 7. Generalforsamlingen beslutter hvad der skal gennemføres
 8. Kommunen godkender planen

Arbejdet vedrørende detaljeprojekt afsluttes


3. Anlæg

Ny proces vedr. anlæg starter

 1. Vandlaget ansøger om at bygge anlæg og bevilling af lån hertil
 2. Kommunen/ + evt. andre myndigheder behandler ansøgningen (og hvis anlæg kan inkluderes i den ”eksisterende” klimalag/vandlag, ved simple vedtægtsændring ellers gentages (pnk4-10, af forundersøgelsen))
 3. Byggetilladelse (hvis dette kan opnås, ellers stopper processen)
 4. Anlægsfase


4. Drift og vedligeholdelse af anlæg …..


Ajourført 6-6-2024