Forarbejdet, en lille historiefortælling


Forud for stiftelsen den 22. april 2024 blev der udført et omfattende forarbejde med udkast, forslag og mange høringer.

Denne side fortæller om forløbet, dels i fortællingen neden for og dels med undersiden links til alle bilag og dokumenter under forarbejdet


De første skridt


I de sidste 10 -20 år er der jævnligt rapporteret om forhøjet havvandstand, høj grundvandstand og vand på veje og  grunde efter regnvejr.

 

Dette førte til at Middelfart Kommune i 2018 bad konsulentfirmaet Niras lave en rapport, hvor problemstillingerne blev beskrevet og konkretiseret. Vejlby Fed Grundejerforening og Kommunen indkaldte alle beboere til et informationsmøde den 30. april 2019, hvor rapporten blev fremlagt. Se her....>>>> 

Det blev blandt andet oplyst, at det er grundejernes eget ansvar at beskytte deres ejendomme blandt andet ved vedligeholdelse af afløbssystemer, vedligeholdelse af grøfter, dræn og evt. pumper. Der blev opfordret til et samarbejde mellem beboere og  grundejerforeninger om fælles løsninger. Det blev påpeget, at man for at løse egne problemer ikke må lede regnvand ud i kloakkerne eller på nabogrunden.

 

Informationsmødet blev fulgt op af et on-line borgermøde den 1. oktober 2020. Her blev vores klimaudfordringer igen forklaret og vi blev opfordret til at oprette  en arbejdsgruppe, som på de 423 husstandes vegne skulle finde ud af, hvad der kræves, for at beskytte vores ejendomme og værdier. Se referatet her …>>>. Referatet indeholder svar på mange spørgsmål

Et kort uddrag af kommunes oplæg: ”Men det kræver en omfattende beskyttelse mod oversvømmelser fra hav, vandløb, regn og grundvand.  I Middelfart kommune vil vi gerne arbejde aktivt sammen med borgere, som er udfordret af klimaændringer om at finde en løsning, som passer til jeres behov og ønsker. Derfor har vi indkaldt jer til digitalt borgermøde i dag. Velkommen til det digitale borgermøde om beskyttelse af Vejlby Fed mod vand, oversvømmelser og klimaændringer. Hvor grundejerne bestemmer fremtiden.”

 

Vi blev som sagt opfordret til at danne en arbejdsgruppe (citat):….som består af grundejere fra Vejlby Fed. Således at arbejdsgruppen bliver Vejlby Feds stemme og vejen ind til teknisk forvaltning.  Det bliver arbejdsgruppen i fællesskab som skal beslutte i hvilke retning projektet skal bære hen. Det bliver også arbejdsgruppen der samme med forvaltningen laver et forslag til udgiftsfordelingen.”


Så kom vi i gang


Arbejdsgruppens første møde blev afholdt d. 4. juni 2021. 28 beboere mødte frem. Denne gruppe fik gradvist navnet ”den store arbejdsgruppe” og ”styregruppen”. For på mødet blev der nedsat en ”lille arbejdsgruppe”, som skulle bearbejde alle de tanker og idéer som kom på bordet: hvad skal der etableres? Hvad koster det? hvordan skal det betales? Skal vi lave et vandlaug? Er der i så fald tvunget medlemskab for alle? Se referatet her ....>>>> og powerpoint præsentationen her ....>>>>


Den lille arbejdsgruppe gik i gang med arbejdet, og i november 2021 modtog alle beboere en ”pixibog” med en status på arbejdet. Gruppen lagde her op til at vi skal bede et eksternt konsulentfirma om at lave en forundersøgelse og lave et forslag til etablering og drift af klimabeskyttende foranstaltninger. Hvis tilstrækkeligt mange beboere bakkede op om at betale en andel af forundersøgelsen ville Middelfart Kommune sandsynligvis lægge ud.

Der blev afgivet 306 stemmer fra de 423 ejendomme svarende til en stemmeprocent på 72%. 274 sagde ja, svarende til 90% af de afgivne stemmer og 65% af de stemmeberettigede. 117 (27,6 %) har ikke svaret.

Stemmeprocenten og andelen af ja-sigere var stor nok, til at kommunens politikere ser positivt på at lægge det beløb ud, som forundersøgelsen koster og dække hele beløbet, såfremt der ikke gennemføres et projekt.

 

Resultat af rundspørget blev præsenteret for styregruppen på et møde d. 25. februar 2022. Her blev det besluttet at udarbejde en ansøgning til kommunen om at gå i gang med forundersøgelsen.

Planen den gang var, at når resultatet af forundersøgelsen foreligger, vil arbejdsgruppen indkalde til en stiftende generalforsamling for vandlauget. På den stiftende generalforsamling skal der blandt andet tages stilling til om projektet skal gennemføres eller ej. Hvis det besluttes at arbejde videre med projektet skal der vedtages vedtægter og en model for fordeling af omkostninger til etablering og drift.

Se referatet her ….>>>>


Men denne plan blev efterfølgende ændret, så Vandlauget skal stiftes før forundersøgelsen sættes i gang, vel vidende at vedtægterne så formentlig må ændres når forundersøgelsen er afsluttet og vi reelt ved, hvad der skal laves og hvordan udgifterne kan fordeles retfærdigt.


På et møde d. 26-3-2022 gik den lille arbejdsgruppen i gang med at lave ansøgning til kommunen med udkast til vedtægter. Arbejdsgruppen besluttede også at oprette en hjemmeside, hvor beboeren kan følge de efterhånden omfattende referater og præsentationer.

Arbejdsgruppen forslag til vedtægter og udgiftsfordeling blev sendt til partshøring blandt beboerne. Der kom mange gode ændringsforslag (se her ....>>>>), så der blev lavet et nyt forslag til vedtægter som i februar 2023 blev sendt til en ny partshøring. Se svarene på partshøring nr. 2 her ....>>>>. bilag 13a .....>>>>    bilag 12....>>>>

Den 9. august 2023 besluttede kommunen et nyt vedtægtsudkast blev udsendt i offentlig høring. Se referat fra mødet i KNG-udvalget her....>>>>


Den 6. december 2023 sluttede omsider "de indledende knæbøjninger", idet kommunen efter endt høring besluttede at oprette et offentligt pumpedigelag, efter vandløbslovens § 39-41. Dette blev meddelt grundejerne i en omfattende mail den 11. december. Se her ....>>>> 

Ordet "pumpedigelag" er det ord man bruger i vandløbsloven, men det dækker over det samme som vi i daglig tale kalder et vandlaug eller den mere moderne staveform: vandlag.

Kommunen indkaldte til stiftende generalforsamling den 22. april 2024 hvorefter det egentlige arbejde gik i gang: Første fase er den praktisk etablering af vandlaget med bankforbindelse, ansvarsforsikring, indsamling af medlemmernes mailadresser og medlemssystem mv samt igangsætning af den planlagte forundersøgelse. 


Ajourført 7-5-2024